Gebruiksvoorwaarden

Welkom op onze website! De Roover Performance en zijn partners stellen deze website en zijn services tot uw beschikking volgens de volgende voorwaarden. Wanneer u de website bezoekt of er gebruik van maakt, accepteert u de gebruiksvoorwaarden die op deze webpagina staan vermeldt. Lees deze gebruiksvoorwaarden aandachtig.

Deze voorwaarden dienen volledig te worden toegepast en zijn van invloed op het volledige gebruik van de website derooverperformance.com. Dit platform mag niet worden gebruikt indien u als bezoeker het niet eens bent me de gebruiksvoorwaarden die op deze webpagina worden weergeven.

Door deze website te bezoeken en/of te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze gebruiksvoorwaarden.

Minderjarigen of personen onder de 18 jaar mogen geen gebruik maken van deze platformen, tenzij voor onderzoeksdoeleinden.

Intellectueel eigendomsrecht

De Roover Performance en/of zijn licentiegevers en partners beschikken over alle intellectuele eigendomsrechten en materialen die de derooverperformance.com website bevat. Het is het volledige eigendom van De Roover Performance of haar leveranciers en wordt beschermd door internationale auteursrechtwetten.

De bezoekers van de website krijgen een beperkte licentie voor het bekijken van de content en informatie op deze website. Alle andere handelsmerken die voorkomen op derooverperformance.com en die niet het eigendom zijn van De Roover Performance of haar dochterondernemingen, zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren, al dan niet aangesloten bij, verbonden met, of gesponsord door De Roover Performance.

Beperkingen, licenties en sitetoegang

De Roover Performance verleent u een beperkte licentie voor toegang tot en het gebruik van de website. De website mag niet gedownload worden (buiten het door de browser cachen van de webpagina) en de webpagina’s, of delen daarvan, mogen niet worden aangepast, tenzij hier uitdrukkelijke schriftelijke toestemming voor gegeven is van De Roover Performance.

De volgende zaken zijn specifiek verboden voor de gebruiker:

  • Publiceren van webmateriaal in andere media;
  • Het verkopen, sublicentiëren en/of op andere wijze commercialiseren van websitemateriaal;
  • Openbaar uitvoeren en/of tonen van websitemateriaal;
  • Gebruik maken van de website op een manier die schadelijk is of kan zijn;
  • Op zo een manier gebruik maken van de website dat andere gebruikers hun toegang tot de website beïnvloed wordt;
  • Het gebruiken van de website in strijd met toepasselijke wet- en regelgeving of op enige manier die schade kan toebrengen aan de website of aan een persoon of bedrijfsentiteit;
  • Betrokken zijn bij datamining, het verzamelen van gegevens, het extraheren van gegevens of enige andere soortgelijke activiteiten met betrekking tot de website;
  • Het gebruik maken van deze website om deel te nemen aan advertenties of marketing;
  • Het framen van of gebruik maken van framingtechnieken om handelsmerken, logo’s of andere bedrijfseigen informatie te omsluiten.

Gebruikersinformatie

In deze gebruikersvoorwaarden verstaan we onder “gebruikersinformatie”: alle audio, video, tekst, afbeeldingen of ander materiaal dat de gebruiker op de website invult via formulieren of door bepaalde functionaliteit te gebruiken.

Door deze inhoud via onze website met ons te delen/uploaden, verleent de gebruiker aan De Roover Performance een niet-exclusieve, wereldwijde, onherroepelijke, sublicentieerbare licentie voor gebruik, reproductie, aangepaste publicatie, vertaling en distributie in alle media.

Wanneer de gebruiker beslist om inhoud op de website in te vullen, mag de inhoud geen inbreuk maken op de rechten van derden.

Geen garanties

De website derooverperformance.com wordt geleverd door De Roover Performance als een informatiebron. Er is echter nooit een volledige garantie dat alle informatie op de website 100% correct is. Technologie verandert snel, De Roover Performance probeert altijd correcte informatie te geven over elke onderwerp. Niets op deze website mag worden geïnterpreteerd als rechtstreeks advies voor de gebruiker. De Roover Performance geeft geen garanties met betrekking tot deze website of het materiaal op deze website.

Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval kan De Roover Performance, noch iemand van hun management of werknemers, aansprakelijk worden gesteld voor enige, directe of indirecte, schade die voortvloeit uit het gebruik van de website in strijd met deze gebruiksvoorwaarden.

Schadeloosstelling

De gebruiker vrijwaart De Roover Performance tegen alle aansprakelijkheden, kosten, eisen, oorzaken van actie, schade en uitgaven die op enige wijze verband houden met de door een gebruiker gemaakte schending van de bepalingen van deze voorwaarden, en dit tot in de ruimste zin.

Scheidbaarheid

Als een bepaling van deze voorwaarden ongeldig wordt bevonden onder de toepasselijke wetgeving, worden dergelijke bepalingen verwijderd zonder de overige bepalingen hierin te wijzigen.

Variatie van voorwaarden

De Roover Performance mag deze gebruiksvoorwaarden op elk moment herzien zoals door hen passend lijkt. Door deze website te gebruiken wordt er van de gebruiker verwacht dat deze de gebruiksvoorwaarden regelmatig doorleest en nakijkt.

Toewijzing

De Roover Performance mag zijn rechten en/of verplichtingen onder deze gebruiksvoorwaarden zonder enige kennisgeving toewijzen, overdragen en uitbesteden. Het is de gebruiker echter niet toegestaan om rechten en/of verplichtingen onder deze gebruiksvoorwaarden over te dragen, toe te wijzen of uit te besteden.

Volledige overeenkomst

Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de De Roover Performance en de gebruiker met betrekking tot het gebruik van deze website door de gebruiker. Deze voorwaarden vervangen alle eerdere overeenkomsten en afspraken.

Governing Law & Jurisdiction

De algemene voorwaarden zullen worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van waar de maatschappelijke zetel van De Roover Performance gevestigd is.

Geschillen

Elk geschil met betrekking tot uw bezoek aan derooverperformance.com. zal in België aan vertrouwelijke arbitrage worden onderworpen. Voor zover maximaal toegestaan door toepasselijk recht, zal geen enkele arbitrage onder deze overeenkomst worden samengevoegd met een arbitrage waarbij elke andere partij die onder deze overeenkomst valt betrokken is, ongeacht of dit via arbitrageprocedures is of anderszins.

Sitebeleid, wijziging en scheidbaarheid

Lees zeker ook ons privacybeleid op deze site. Dit beleid bepaalt ook uw bezoek aan de website derooverperformance.com. De Roover Performance behoudt zich het recht om op elk moment wijzigingen door te voeren naar onze website, hun beleid en deze gebruiksvoorwaarden. Als een van deze voorwaarden ongeldig of om welke reden dan ook niet-afdwingbaar wordt geacht, dan wordt die voorwaarde als scheidbaar beschouwd en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van enige resterende voorwaarden.

Derden

Op de website derooverperformance.com staan links naar andere websites van derden, sociale media en applicaties. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van deze platformen. Gebruik van deze links is geheel op eigen risico. De informatie op deze platforms is door De Roover Performance niet verder beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Vragen

Vragen over onze algemene voorwaarden of enig ander beleid en gerelateerd materiaal kunnen worden gericht aan onze medewerkers door naar de “contact”-webpagina van onze website te gaan en het contactformulier in te vullen.